Vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR

Sedmidenní kurz má za cíl připravit zájemce ke složení příslušné zkoušky před odbornou komisí MPO. Její úspěšné složení je předpokladem pro zapsání do Seznamu energetických specialistů s oprávněním vypracovávat energetické audity a otevřít si cestu k získání dalších oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb. 

Vzdělávací kurz je tematicky zaměřen na osvětlení jednotlivých legislativních, technických, ekonomických, environmentálních a právních okruhů, se kterými se může každý energetický auditor setkat jak v praxi, tak se mohou objevit u zkoušky před odbornou komisí.

Koncepce kurzu je formulována do tematických okruhů přednášek:

Legislativa - zákon č. 406/2000 Sb., zákon č. 458/2000 Sb., stavební zákon, zákon č. 180/2005 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., zákon č. 137/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky k nim.

Stavební a technologické části budov a energetických hospodářství, normy.

Vybrané statě termomechaniky a termodynamiky.

Energetické zdroje včetně CZT, řízení a regulace energetické spotřeby, klimatizace a větrání.

Úspory energie v budovách a energetických zařízeních, vliv na životní prostředí.

Vybrané statě z ekonomiky, ekonomika energetických úspor a jejich efektivnosti, použití obnovitelných zdrojů jako jedno z opatření k dosažení úspor.

Metody hodnocení energetické náročnosti.

Vzorové typy energetických dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb. (energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontrola koltů, kontrola klimatizačních systémů).

Přednášky obsahují i úvodní pasáže k dalším oprávněním, která je možno získat po získání oprávnění energetického auditora a zapsání do Seznamu energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb. Jsou to oprávnění zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov, provádět kontroly kotlů a provádět kontroly klimatizačních zařízení.

Poznámka:
Tento kurz nelze zaměňovat s dvoudenním kurzem "Přípravný kurz pro odborné zkoušky energetických specialistů podle §10 zákona č. 406/2000 Sb.", který je určen výhradně právě pro absolventy tohoto sedmidenního kurzu, tedy pro ty, kteří jsou již ve stádiu těsně před vykonáním odborné zkoušky pro energetické specialisty (jsou přihlášeni k odborné zkoušce podle zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění, nebo svoji přihlášku připravují). Dvoudenní kurz je zejména shrnutím požadavků a objemu potřebných znalostí pro jednotlivá oprávnění a výběrem nejdůležitějších oblastí, ustanovení, častých otázek, nejasností nebo omylů.

Další informace, termíny konání a možnost přihlášení naleznete vždy v sekci Vzdělávací akce.