Vzdělávací kurz pro zájemce o zapsání do Seznamu energetických specialistů vedeného MPO ČR

Osmidenní kurz má za cíl připravit zájemce ke složení příslušné zkoušky před odbornou komisí MPO. Její úspěšné složení je předpokladem pro zapsání do Seznamu energetických specialistů s oprávněním vypracovávat energetické audity a otevřít si cestu k získání dalších oprávnění podle zákona č. 406/2000 Sb. 

Vzdělávací kurz je tematicky zaměřen na osvětlení jednotlivých legislativních, technických, ekonomických, environmentálních a právních okruhů, se kterými se může každý energetický auditor setkat jak v praxi, tak se mohou objevit u zkoušky před odbornou komisí.

Koncepce kurzu je formulována do tematických okruhů přednášek:

Koncepce kurzu vychází z požadavků vyhlášky č. 280/2023 Sb. o energetických specialistech, v platném znění  a je formulována do následujících tematických okruhů přednášek:

Legislativa - zákon č. 406/2000 Sb.o hospodaření energií a příslušné prováděcí vyhlášky (vyhláška č. 441/2012 Sb. vyhl. 193/2007 Sb., 194/2007 Sb., 140/2021 Sb., 141/2021 Sb., 264/2020 Sb., 3/2022 Sb. a 284/2022 Sb.)

Stavební a technologické části budov a energetických hospodářství, normy.

Vybrané statě termomechaniky a termodynamiky.

Energetické zdroje včetně SZTE, řízení a regulace energetické spotřeby, klimatizace a větrání.

Úspory energie v budovách a energetických zařízeních, vliv na životní prostředí.

Vybrané statě z ekonomiky, ekonomika energetických úspor a jejich efektivnosti.

Možnosti využití obnovitelných a druhotných zdrojů v rámci příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie.

Metody hodnocení energetické náročnosti příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie.

Rozbor možných doporučení energetického specialisty v rámci zpracování průkazů energetické  náročnosti budov, kontrol systému vytápění a kontrol systému klimatizace.

Podmínky pro zpracování energetických posudků pro potřeby žádostí v rámci dotačních programů (OP TAK, NPO, NZU apod.)

Vzorové typy energetických dokumentů podle zákona č. 406/2000 Sb. (energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budov, kontrola systému vytápění, kontrola systému klimatizace).

Ověřovací znalostní test odpovídající požadavkům odborné zkoušky uchazečů o oprávnění energetického specialisty dle zákona č. 406/2000 Sb. Diskuze nad výsledky testů.

Další informace, termíny konání a možnost přihlášení naleznete vždy v sekci Vzdělávací akce.