Stanovy

Stanovy Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.

Schválené Valnou hromadou dne 15.června 2016

Článek 1.
Základní ustanovení

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů je spolkem s působností na území České republiky, transformovaným na základě zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník.

Spolek přijal název "Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s.", používaná zkratka „AEA-ES, z.s.“. V zahraničním styku používán název v anglickém jazyce "Association of energy auditors - energy specialists, r.a.".

Sídlem spolku je Václavkova ulice 508/28, 160 00 Praha 6.

Článek 2.
Činnost spolku

Hlavní činností spolku je

-sdružovat energetické specialisty podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů,

-sdružovat všechny odborníky, jejichž odborným zájmem je provádění energetických auditů, energetických posudků, zpracování průkazů energetické náročnosti, provádění kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie, provádění kontrol klimatizačních systémů, a provádění dalších činností souvisejících s problematikou hospodaření s energií,

-organizovat vzdělávací akce pro energetické specialisty v rámci průběžného vzdělávání energetických specialistů dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů,

-udržovat svým vlivem, vzděláváním a dalšími aktivitami vysokou odbornou úroveň činností energetických specialistů,

-chránit právní zájmy svých členů,

-organizovat a podporovat další vzdělávání svých členů prostřednictvím seminářů, kurzů, konferencí a dalších odborných akcí,

-zajišťovat výměnu zkušeností mezi svými členy i třetími stranami,

-účastnit se tvorby legislativních dokumentů a podmínek v oblasti hospodaření s energií a využití obnovitelných zdrojů energie,

-propagovat opatření ke zvyšování účinnosti užití energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů energie v souladu se schválenou státní energetickou koncepcí,

-zpracovávat na vyžádání nebo z vlastní iniciativy pro orgány státní správy a ostatní instituce stanoviska a návrhy týkající se problematiky hospodaření s energií a využití obnovitelných zdrojů energie.

Vedlejší činností spolku je zejména

-organizovat a pořádat semináře, kurzy, konference a jiné odborné akce v oblasti hospodaření s energií, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných zdrojů energie, organizovat a zajišťovat propagační a vydavatelskou činnost v dané oblasti,

-zpracovávat prostřednictvím svých členů odborné posudky spojené s činnostmi energetických specialistů, nebo s problematikou účinnosti užití energie,

-poskytovat prostřednictvím svých členů konzultace v oblasti organizování a vyhodnocování veřejných zakázek týkající se problematiky činností energetických specialistů a zvyšování účinnosti užití energie.

Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek 3.
Vznik členství a členství ve spolku

Členem spolku se mohou stát fyzické i právnické osoby, které souhlasí s jeho stanovami a jejichž činnost je v souladu se zájmy a cíli spolku, jeho hlavní činností a vedlejší činností.

Členství ve spolku je individuální a kolektivní. Fyzická osoba a fyzická osoba podnikající je vždy člen individuální, právnická osoba je vždy člen kolektivní. Oba druhy členství jsou rovnocenné a mají stejná práva a povinnosti.

Žádost o členství musí být podána prostřednictvím webových stránek spolku s písemnou vlastnoruční autorizací a její součástí musí být prohlášení o souhlasu se stanovami spolku.

Právnická osoba je ve spolku zastoupena statutárním orgánem, pokud právnická osoba neurčí jiného zástupce. Určení jiného zástupce musí být učiněno statutárním zástupcem písemně.

O členství ve spolku rozhoduje Správní rada. Členství vzniká dnem rozhodnutí Správní rady o přijetí za člena uveřejněného v zápise z jednání Správní rady.

Členství ve spolku se v případě fyzické osoby a fyzické osoby podnikající váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.

Členství ve spolku se v případě právnické osoby váže na právnickou osobu a přechází na jejího právního nástupce.

Členství ve spolku je dobrovolné, nikdo není k účasti v něm nucen a nikomu není bráněno ze spolku vystoupit.

Výši a splatnost ročního členského příspěvku určuje Správní rada, a to způsobem a v závislosti na aktuálním rozsahu činnosti spolku a stavu jeho hospodaření.

Splatnost ročního členského příspěvku je vždy nejpozději první týden v prosinci předchozího roku na následující kalendářní rok. Členský příspěvek je vždy roční a skutečná doba trvání členství během roku při vstoupení, vystoupení nebo vyloučení ze spolku nemá na jeho výši vliv.

Členové spolku neručí za jeho dluhy.

Článek 4.
Seznam členů

Spolek vede dva seznamy členů – zpřístupněný a nezpřístupněný. Zpřístupněný seznam je veden veřejně na webových stránkách spolku. Nezpřístupněný seznam je veden spolkem odděleně pro jeho vnitřní potřebu a organizaci činnosti.

Zpřístupněný seznam členů je uveřejněn vždy jen se souhlasem všech členů, kteří jsou v něm zapsáni; současně je z něj patrné, že je neúplný.

Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany.

Zpřístupněný seznam vytváří každý člen spolku individuálně prostřednictvím webových stránek spolku jako svoji přihlášku do spolku, resp. pozdější změny zapsaných údajů; přihlášku a změny člen vždy vlastnoručně písemně autorizuje. Pokud v seznamu vyznačí souhlas se zveřejněním údajů, jsou údaje zpřístupněny na webu spolku členům i veřejnosti. Pokud v seznamu vyznačí nesouhlas se zveřejněním údajů, zveřejňuje se v seznamu jen jméno, příjmení a titul individuálního člena, nebo název právnické osoby člena kolektivního, s poznámkou, že člen nedal písemný souhlas se zveřejněním podrobnějších informací.

Nezpřístupněný seznam vytváří spolek pro svoji vnitřní potřebu a organizaci činnosti spolku na základě členem vyplněné přihlášky, resp. pozdější změny zapsaných údajů; přihlášku a změny člen vždy vlastnoručně písemně autorizuje.

Článek 5.
Zánik členství ve spolku

Členství ve spolku zaniká

-vystoupením ze spolku na základě písemného sdělení člena Správní radě,

-zánikem nebo úmrtím člena spolku,

-nezaplacením ročního členského příspěvku, a to ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn,

-vyloučením člena při závažném porušení stanov spolku nebo závažném porušení jiných povinností vyplývajících z členství, pokud člen v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu,

-jinými způsoby v souladu se zákonem.

Návrh na vyloučení člena může podat v písemné formě také kterýkoli jiný člen spolku. V návrhu musí uvést všechny okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.

Před rozhodnutím o vyloučení je Správní rada povinna svolat jedno jednání za účasti navrhovatele vyloučení, člena navrhovaného k vyloučení a členů Správní rady v minimálním počtu osob, při kterém je orgán usnášení schopný. Na jednání musí být projednány všechny rozhodující skutečnosti návrhu na vyloučení, které jsou relevantní pro rozhodování Správní rady. Pokud se navrhovatel vyloučení nedostaví bez vážného důvodu na toto jednání, nebude se dále Správní rada takovým návrhem zabývat.

O ukončení členství v případě vyloučení člena rozhoduje Správní rada. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumal nejvyšší orgán - Valná hromada.

Nejvyšší orgán zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.

Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí spolku o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.

Článek 6.
Práva a povinnosti členů spolku

Práva členů spolku jsou

 -účastnit se zasedání Valné hromady, nebo formou per rollam, rozhodne-li o tomto způsobu Správní rada,

-účastnit se voleb a být volen do orgánů spolku. Své právo uplatňuje člen hlasováním na Valné hromadě, nebo formou per rollam, rozhodne-li o tomto způsobu Správní rada,

-účastnit se akcí pořádaných spolkem,

-podávat ústní a písemné návrhy a podněty týkající se činnosti spolku,

-požádat o umožnění přítomnosti na jednání Správní rady; požadavek uplatňuje písemně nejpozději 15 dní před zasedáním Správní rady. Kancelář spolku vždy potvrdí žádajícímu členovi splnění podmínek jeho účasti na zasedání Správní rady,

-používat ve své obchodní činnosti informaci o svém členství ve spolku a používat logo člena spolku pro příslušný kalendářní rok.

Povinnosti člena spolku jsou

-dodržovat ustanovení stanov spolku,

-přispívat na činnost spolku členskými příspěvky,

-podporovat a podílet se na plnění cílů a předmětů činnosti spolku,

-informovat Správní radu o změnách svých identifikačních a kontaktních údajů a v případě kolektivních členů také o organizačních změnách majících vliv na stanovení výše členského příspěvku, a to elektronicky prostřednictvím svého zápisu na webových stránkách spolku se současnou písemnou vlastnoruční autorizací,

-podrobit se usnesení Valné hromady,

-spolupůsobit svým etickým chováním a odborným působením k zajištění odborné a společenské pověsti spolku.

Článek 7.
Orgány spolku

Orgány spolku jsou

-Členská schůze - Valná hromada. Valná hromada je nejvyšší orgán spolku,

-Správní rada. Je statutární orgán spolku,

-Dozorčí rada. Je kontrolní komisí spolku.

Jiné orgány spolku se nezřizují.

Článek 8.
Valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán spolku.

Valnou hromadu svolává k zasedání Správní rada nejméně jedenkrát do roka.

Správní rada také svolá zasedání Valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo z podnětu Dozorčí rady spolku. Nesvolá-li Správní rada zasedání Valné hromady do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání Valné hromady na náklady spolku sám.

Valnou hromadu spolku svolává Správní rada, nestanoví-li jinak, e-mailem poslaným všem členům na jejich emailové adresy, které mají zapsány v seznamu členů vedeném podle těchto stanov, a to minimálně 20 dní před jejím konáním. Současně je informace uveřejněna na webových stránkách spolku ve formátu aktuality a dále v členské sekci webových stránek spolku.

Na pozvánce musí být uvedeno minimálně čas, forma zasedání, pořad zasedání a místo, v případě konání Valné hromady formou osobní přítomnosti členů na jednání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

Valná hromada se uskutečňuje formou osobní účasti člena. Druhou možností, v návaznosti na situaci ve státě v souvislosti s vyhlášením např. nouzového stavu a dalších celostátních, nebo regionálních omezeních pro činnost občanů, je hlasování formou per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, v platném znění. O tomto způsobu rozhodování rozhoduje Správní rada, která zašle všem členům nutné podklady a návrh rozhodnutí a určí lhůtu k vyjádření a to v délce 10-ti dní. Členové vyjádří své názory některou z forem: „souhlasím“, „nesouhlasím“, „zdržuji se“ a odpovědi podepíší a zašlou buď korespondenčně, nebo prostřednictvím technického prostředku – e-mailem ve formě PDF na adresu Kanceláře.

V případě voleb do statutárních orgánů formou per rollam zašle Správní rada kandidátní listinu do Správní rady a kandidátní listinu do Dozorčí rady a členové vyjádří svůj názor v souladu s článkem 7 a v termínu do sedmi dnů zašlou buď korespondenčně nebo prostřednictvím technického prostředku – e-mailem ve formě PDF kandidátní listinu zpět na adresu Kanceláře.

Při hlasování formou per rollam budou brány v úvahu pouze zaslané hlasovací lístky.

Valnou hromadu svolává Správní rada nejméně 1x do roka. Tato povinnost se může, na základě rozhodnutí Správní rady, upravit v návaznosti na mimořádné situace ve státě a její četnost může být upravena.

Kdo zasedání Valné hromady svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem zasedání, nahradí spolek členům, kteří se na zasedání dostavili podle pozvánky, účelně vynaložené náklady.

Pokud je zasedání Valné hromady svoláno na základě podnětu, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

Valná hromada koná a rozhoduje v těchto věcech

-schvaluje stanovy spolku,

-rozhoduje o změně stanov,

-volí členy Správní rady a Dozorčí rady,

-odvolává členy Správní rady a Dozorčí rady,

-schvaluje plán činnosti spolku,

-určuje hlavní zaměření činnosti spolku,

-ukládá úkoly Správní radě,

-hodnotí činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

-schvaluje zprávy o činnosti Správní rady a Dozorčí rady,

-schvaluje rozpočet a výsledek hospodaření spolku,

-schvaluje výši členských příspěvků spolku,

-rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

-rozhoduje o dalších věcech vyplývajících z těchto stanov a otázkách, které si vyhradí k rozhodování, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami jiným orgánům spolku.

Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání Valné hromady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání Valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout. O charakteru takových informací rozhoduje předseda Správní rady.

Valná hromada spolku je usnášení schopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

Členové spolku mají jeden, dva nebo tři hlasy v závislosti na individuálním nebo kolektivním členství a počtu osob v profesi energetického poradenství

-individuální člen - 1 hlas,

-kolektivní člen s počtem osob v profesi energetického poradenství 1 - 1 hlas,

-kolektivní člen s počtem osob v profesi energetického poradenství 2 až 10 - 2 hlasy,

-kolektivní člen s počtem osob v profesi energetického poradenství nad 10 - 3 hlasy.

Valná hromada rozhoduje usnesením. Návrh usnesení předkládá návrhová komise zvolená v úvodu jednání.

Usnesení Valné hromady se přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení.

Na usnesení Valné hromady, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

Zasedání zahajuje z pověření Správní rady předseda, místopředseda nebo pověřený člen Správní rady spolku. Ten nejdříve ověří, zda je členská schůze schopna se usnášet.

V kladném případě zajistí volbu předsedy jednání Valné hromady a dalších činovníků, jejichž volbu vyžadují stanovy

-zapisovatele,

-sčitatele,

-návrhovou komisi,

-mandátovou komisi,

-volební komisi, pokud je zasedání Valné hromady volební nebo pokud budou schvalováni kooptovaní členové volených orgánů.

Následně se řízení jednání Valné hromady ujme zvolený předseda Valné hromady.

Předseda jednání Valné hromady vede její zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Valná hromada usnese na předčasném ukončení zasedání z důvodu, že není usnášení schopná.

 Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

Správní rada spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada.

Zápisu musí obsahovat minimálně informace, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké další činovníky Valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání v členské sekci webových stránek spolku a usnesení je veřejně přístupné na webových stránkách spolku. Bez ohledu na elektronické prostředky lze toto právo vykonat osobně v sídle spolku, pokud tomu nebrání mimořádná situace ve státě v souvislosti s vyhlášením např. nouzového stavu a dalších celostátních nebo regionálních omezeních pro činnost občanů

Pokud nebyla Valná hromada usnášení schopná, může Správní rada nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání a musí se konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Valné hromady předtím svoláno.

Na náhradním zasedání může Valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů spolku.

Volby a způsob hlasování na řádném zasedání a náhradním zasedání

-Volby Správní rady a Dozorčí rady spolku se konají veřejným nebo tajným hlasováním.

-Při veřejném hlasování se hlasuje zdvižením ruky. Sčítání hlasů provádí zvolení sčitatelé z řad členů spolku.

-Tajné hlasování je prováděno písemnou formou. Sčítání hlasů provádí členové volební komise zvoleni Valnou hromadou. Pravidla tajného hlasování schvaluje Valná hromada na návrh Správní rady spolku.

-Členové spolku mají při hlasování jeden, dva nebo tři hlasy v závislosti na individuálním nebo kolektivním členství a počtu osob v profesi energetického poradenství podle těchto stanov.

-Jsou-li na Valné hromadě předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se nejprve o těchto změnách a poté o původním znění. Schválením jednoho z návrhů se ostatní návrhy považují za nepřijaté.

-Valná hromada se může na návrh předsedy jednání nebo kteréhokoliv člena spolku bez rozpravy usnést na následujících omezujících opatřeních

       -že účastník Valné hromady nemůže mluvit v téže věci více než dvakrát,

       -že doba vystoupení v rozpravě se omezuje maximálně na 5 minut, u předkladatele na 10 minut. Návrh může být podán při zahájení jednání, nebo kdykoli v průběhu jednání.

Činnost volených komisí

Návrhová komise připravuje návrh usnesení podle výsledků jednání. Návrh usnesení zpravidla obsahuje stanovisko k předneseným zprávám Správní rady a Dozorčí rady spolku.

Mandátová komise ověřuje počet přítomných členů na jednání a počet platných hlasů včetně změn počtu přítomných členů a počtu platných hlasů, ke kterým dojde v průběhu jednání Valné hromady.

Volební komise předkládá Valné hromadě návrhy pro volbu členů Správní rady a Dozorčí rady.

Volební komise zajistí, aby v případě tajné volby byla učiněna potřebná opatření k zajištění řádného průběhu volby.

Volební komise doplňuje původní návrh kandidátní listiny do volených orgánů o případné další návrhy přednesené z pléna.

Volební komise předkládá Valné hromadě výsledky voleb do Správní rady a do Dozorčí rady. Sdělí jména zvolených členů Správní rady a dvou náhradníků, tedy kandidátů, kteří se umístili na osmém a devátém místě, a jména zvolených členů Dozorčí rady a jednoho náhradníka, tedy kandidáta, který se umístil na čtvrtém místě.

Článek 9.
Správní rada a Dozorčí rada

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen písemně zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.

Členové voleného orgánu jsou povinni při výkonu své funkce zachovávat mlčenlivost o všech získaných skutečnostech.

Členové volených orgánů vykonávají své funkce i po uplynutí doby, na kterou byli zvoleni, a to až do nastoupení nově zvolených členů volených orgánů.

Funkční období členů volených orgánů spolku je pětileté.

Brání-li členu voleného orgánu trvalá překážka ve výkonu jeho funkce, je povinen požádat orgán, jehož je členem, o zproštění z funkce. Povinnost vykonávat funkci končí dnem, kdy orgány vysloví souhlas se zproštěním z funkce.

Neplní-li člen orgánu svoji funkci řádně, může ho z ní orgán, který ho zvolil, odvolat. Člen, o kterém se rozhoduje hlasováním, sám nehlasuje. Pokud o odvolání rozhoduje volený orgán, rozhoduje většinou svých členů, přítomných na jednání. V případě rovnosti hlasu rozhoduje hlas předsedy nebo předsedajícího. Funkce odvolaného člena voleného orgánu končí dnem odvolání.

Člen orgánu, jehož funkce skončila, je odpovědný za řádné předání funkce, zejména je povinen odevzdat listiny, písemnosti a vyúčtovat svěřený majetek. O předání funkce se pořídí písemný záznam, který zůstane uložen v kanceláři spolku.

Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

Kolektivní orgán rozhoduje o záležitostech spolku ve sboru.

Pravidla jednání volených orgánů spolku

Mohou jednat jen o záležitostech, spadajících podle stanov spolku do jejich působnosti.

Jednají kolektivně na schůzích.

Jednají o záležitostech, které byly uvedeny na schváleném pořadu jednání, popřípadě o záležitostech, o jejichž projednávání se orgán dodatečně usnesl.

Jednání orgánů spočívá v přednesení podnětu k jednání, v rozpravě a je zakončeno rozhodnutím.

Člen orgánu spolku se podílí na jednání orgánu tím, že předkládá návrhy, vyjadřuje se k předneseným návrhům a hlasuje o předložených návrzích.

Vyjádření, popřípadě pozměňující nebo doplňující návrhy, mohou být podávány nejpozději do skončení rozpravy. Po skončení rozpravy formuluje předsedající, konečné znění návrhu usnesení. Při hlasování se hlasuje nejprve o pozměňovacích návrzích.

Každý člen orgánu spolku má právo na zaprotokolování svého odchylného stanoviska, jestliže o to požádá.

Na usnesení statutárního nebo jiného voleného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.

Správní rada

Správní rada je statutárním orgánem spolku. Má sedm členů. Statutární orgán je kolektivní.

Členy Správní rady volí a odvolává Valná hromada.

Správní rada volí ze svého středu předsedu a jednoho místopředsedu.

K jednání jménem spolku ve vztahu k třetím osobám je oprávněný předseda nebo místopředseda Správní rady. Ostatní členové Správní rady jednají na základě pověření předsedy nebo místopředsedy Správní rady. Písemné dokumenty musí podepsat vždy předseda nebo místopředseda Správní rady.

Písemné úkoly spojené s provozem kanceláře, uzavírání hospodářských smluv a schvalování provozních výdajů do částky stanovené Správní radou jsou v kompetenci předsedy nebo místopředsedy Správní rady.

Členem Správní rady může být jen člen spolku a současně energetický specialista zapsaný v seznamu vedeném ministerstvem nebo pověřeným státním orgánem.

Členové Správní rady jsou volení Valnou hromadou. Nově zvolená Správní rada se sejde nejpozději do 15 dnů po schůzi nejvyššího orgánu spolku, na níž byla zvolena, k ustavující schůzi. Ustavující schůzi svolává dosavadní předseda Správní rady.

Na ustavující schůzi Správní rady zvolí členové ze svého středu předsedu a místopředsedu, a to většinou hlasů přítomných členů. Po volbě se ujme řízení schůze nově zvolený předseda Správní rady. Dosavadní předseda Správní rady, pokud není nově zvolen za člena Správní rady, poté opustí jednání Správní rady.

O průběhu schůze, o volbě předsedy, místopředsedy a případnému rozdělení funkcí dalším členům Správní rady se pořizuje zápis. Tento zápis podepíše stávající i nově zvolený předseda Správní rady. Nově zvolený předseda Správní rady podá nejpozději do 15 dnů návrh na zápis statutárního orgánu spolku do veřejného rejstříku.

Členové Správní rady jsou za svou činnost odpovědni Valné hromadě.

Správní rada se schází nejméně čtyřikrát ročně, případně podle potřeby.

Do působnosti Správní rady náleží zejména

-řídit činnost spolku,

-svolávat Valnou hromadu nejméně jedenkrát do roka,

-zajišťovat realizaci usnesení Valné hromady,

-zpracovávat a předkládat Valné hromadě zprávu o činnosti a hospodaření,

-navrhovat Valné hromadě kandidátku Správní rady a kandidátku Dozorčí rady,

-zaujímat stanoviska k činnosti orgánů státní správy a ostatních institucí týkající se problematiky hospodaření s energií a využití obnovitelných zdrojů energie,

-spolupracovat s příslušnými orgány při rozhodování ve věci příslušných oprávnění energetických specialistů podle zákona č. 406/2000 Sb., a řešení dalších otázek činnosti energetických specialistů,

-rozhodovat o organizaci kanceláře spolku, o počtu jejich pracovníků a způsobu jejich odměňování,

-navrhovat a schvalovat výši a způsob odměňování pracovníků kanceláře,

-rozhodovat o přijetí člena spolku,

-rozhodovat o vyloučení člena spolku,

-zajistit likvidátora při likvidaci spolku a spolupracovat při tomto procesu,

-provádět fúzi a rozdělení spolku.

Jednání Správní rady
Schůzi Správní rady svolává a řídí předseda, místopředseda, případně předsedou pověřený člen Správní rady.

Podle potřeby, zejména k projednání závažných a naléhavých otázek, může předseda svolat mimořádnou schůzi Správní rady. Musí tak také učinit vždy, požádá-li o to nadpoloviční většina členů Správní rady spolku.

Jednotlivé záležitosti předložené k projednání uvádí a odůvodňuje ten, kdo je předkládá. Současně předkládá návrh usnesení.

Rozpravu k návrhům řídí předsedající. Ten také rozpravu ukončí, jestliže by její pokračování bylo neúčelné. Je-li třeba na základě rozpravy změnit návrh usnesení, shrne předsedající výsledky rozpravy a formuluje nový návrh. Po skončení rozpravy dává předsedající o návrhu hlasovat.

Správní rada spolku rozhoduje na základě hlasování, a to většinou zvolených, případně kooptovaných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o výsledku hlasování předsedající.

Rozhodnutí Správní rady jsou platná, zúčastní-li se zasedání nejméně čtyři členové Správní rady.

Návrh pořadu schůzí Správní rady stanoví její předseda v souladu s plánem práce. Členové Správní rady mohou předložit návrh na doplnění pořadu schůze. Pořad schůze má dodržovat tento sled
-schválení návrhu pořadu schůze,
-kontrola plnění úkolů a usnesení Správní rady spolku,
-projednání záležitostí zařazených na pořad schůze.

Ze zasedání je pořizován zápis, který musí být schválen, kromě zapisovatele, také předsedajícím jednání. Zápis obsahuje minimálně

-místo a datum konání schůze,

-údaje o počtu přítomných členů, přizvaných účastníků a výslovné konstatování, že schůze byla schopná usnášet se,

-plné znění přijatých usnesení.

Zapisovatelem je a zápisy vyhotovuje pracovník kanceláře spolku nebo pověřený člen Správní rady.

Originály zápisů se ukládají odděleně od ostatních písemností. Jednotlivé listy musí být průběžně stránkovány. Kancelář spolku je povinna zajistit, aby jednotlivé listy zápisu nemohly být vyměněny. Zápisy jsou ukládány na webové stránky spolku a jsou přístupné všem jeho členům.

Dozorčí rada

Dozorčí rada je tříčlenná a je volena Valnou hromadou.

Dozorčí rada kontroluje veškeré hospodaření spolku, dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. V rozsahu působnosti Dozorčí rady může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně Správní radu.

Schází se nejméně jedenkrát do roka a zprávu o provedených kontrolách hospodaření podává Valné hromadě.

Členové Dozorčí rady mohou být voleni jak z řad členů spolku, tak i z nečlenů. Předsedou ani členem Dozorčí rady nemůže být člen Správní rady ani pracovník kanceláře spolku.

Členové Dozorčí rady nemohou vykonávat funkci likvidátora.

Členové Dozorčí rady jsou voleni Valnou hromadou. Nově zvolená Dozorčí rada se sejde nejpozději do 15 dnů po schůzi nejvyššího orgánu spolku, na níž byla zvolena, k ustavující schůzi. Ustavující schůzi svolává dosavadní předseda Dozorčí rady.

Na ustavující schůzi Dozorčí rady zvolí členové ze svého středu předsedu, a to většinou hlasů všech členů. Po volbě se ujme řízení schůze nově zvolený předseda Dozorčí rady. Dosavadní předseda Dozorčí rady, pokud není nově zvolen za člena Dozorčí rady, poté opustí jednání Dozorčí rady. O průběhu schůze a o volbě předsedy se pořizuje zápis.

Dozorčí rada je usnášení schopná za přítomnosti všech členů.

Ze zasedání je pořizován zápis, který musí být schválen všemi členy Dozorčí rady.

Členové Dozorčí rady mají právo se zúčastnit jednání Správní rady.

Dozorčí rada je oprávněna navrhnout Správní radě k projednání témata související s činností spolku a následně k nim vyžadovat stanovisko.

Článek 10.
Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku

Každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku.

Právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

Porušil-li spolek základní členské právo člena závažným způsobem, má člen právo na přiměřené zadostiučinění.

Článek 11.
Pobočný spolek

Asociace energetických auditorů - energetických specialistů, z.s., nezakládá pobočné spolky.

Článek 12.
Likvidace spolku

Likvidátora spolku zajistí Správní rada. Pokud tak neučiní, jmenuje likvidátorem soud některého z členů Správní rady nebo některého člena spolku.

Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem členům. Likvidátor vydá proti úhradě nákladů soupis jmění každému členu, který o to požádá.

Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v tom rozsahu, v jakém to je pro splnění dluhů spolku nezbytné, a s likvidačním zůstatkem naloží následujícím způsobem a v tomto pořadí

-nabídne likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným nebo blízkým,

-nabídne likvidační zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo,

-nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabude likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo.

Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, likvidátor naloží s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

Článek 13.
Fúze spolků

Spolek může fúzovat s jiným spolkem nebo spolky. Způsob procesu fúze spolků se řídí zákonem. O fúzi spolku rozhoduje Valná hromada.

Smlouvu o fúzi schvaluje zasedání Valné hromady. Valná hromada může návrh smlouvy o fúzi jen schválit, nebo odmítnout.

Zasedání Valné hromady musí ten, kdo je svolává, ohlásit nejméně třicet dnů před jeho konáním. V této lhůtě musí být zpřístupněny v sídle spolku a v členské sekci webových stránek spolku všem členům

-návrh smlouvy o fúzi,

-stanovy nástupnického spolku,

-výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců,

-zpráva vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky fúze, je-li její vyhotovení nutné.

Zúčastněné spolky zveřejní nejméně třicet dnů před zasedáním Valné hromady společné oznámení, v němž uvedou, jakých spolků se fúze týká a jaký spolek se stane nástupnickým spolkem.

Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet věřitelů a je-li celková výše dluhů zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení známým věřitelům.

Zasedání Valné hromady může být svoláno i jako společné všech zúčastněných spolků.

Smlouva o fúzi je přijata usnesením členské schůze posledního ze zúčastněných spolků o schválení návrhu smlouvy o fúzi a jejím podpisem za tento spolek.

Zápisem fúze do veřejného rejstříku nabývají členové zanikajícího spolku členství v nástupnickém spolku.

Článek 14.
Rozdělení spolku

Spolek může být rozdělen sloučením nebo rozdělen se založením nových spolků. Způsob procesu rozdělení spolku se řídí zákonem. O rozdělení spolku rozhoduje Valná hromada.

Smlouvu o rozdělení nebo projekt rozdělení schvaluje zasedání Valné hromady. Valná hromada může smlouvu o rozdělení nebo projekt rozdělení jen schválit, nebo odmítnout.

Zasedání Valné hromady, kterému bude předložena smlouva o rozdělení nebo projekt rozdělení ke schválení, musí ten, kdo je svolává, ohlásit nejméně třicet dnů před jeho konáním. V této lhůtě musí být zpřístupněny všem členům v sídle spolku a v členské sekci webových stránek spolku zpráva Správní rady vysvětlující hospodářské i právní důvody a důsledky rozdělení, je-li její vyhotovení nutné. Zpráva musí obsahovat

-jedná-li se o rozdělení sloučením návrh smlouvy o rozdělení, stanovy nástupnického spolku a výkaz majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců, nebo

-jedná-li se o rozdělení se založením nových spolků projekt rozdělení, výkaz majetku a závazků rozdělovaného spolku, jakož i zahajovací rozvahy a návrh stanov nástupnických spolků.

Rozdělovaný spolek zveřejní nejméně třicet dnů před zasedáním Valné hromady oznámení, v němž uvede, jakého spolku se rozdělení týká a které spolky se stanou jeho spolky nástupnickými. V oznámení rozdělovaný spolek též upozorní věřitele na jejich právo podle zákona.

Není-li spolek příjemcem plnění z veřejného rozpočtu, má-li zanedbatelný počet věřitelů a je-li celková výše dluhů zanedbatelná, postačí, pokud doručí oznámení známým věřitelům.

Článek 15.
Závěrečná ustanovení

Stanovy musí být uloženy v úplném znění v sídle spolku a zveřejněny na jeho webových stránkách.

Změny a doplňky stanov spolku musí být schváleny Valnou hromadou.

Tyto stanovy nabývají platnosti schválením nejvyšším orgánem spolku - Valnou hromadou.

Návrh na zápis stanov do veřejného rejstříku podává předseda Správní rady.