Legislativa ČR

406/2000
Zákon o hospodaření energií

458/2000
Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

505/1990
Zákon o metrologii

22/1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

100/2001
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

76/2002
Zákon o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)

183/2006
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

165/2012
Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

201/2012
Zákon o ochraně ovzduší