Průkaz energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

Metodický postup průkazu energetické náročnosti

Metodický postup průkazu energetické náročnosti

Obsah zprávy o průkazu energetické náročnosti

Průkaz energetické náročnosti tvoří protokol a grafické znázornění.

Protokol obsahuje:

a) účel zpracování průkazu,
b) základní informace o hodnocené budově,
c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,
d) energetickou náročnost hodnocené budovy,
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie,
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.

Grafické znázornění průkazu

  1. je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebou energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídajícím těmto doporučením,
  2. je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného vyhlášce č. 78/2013 Sb.,
  3. obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu, klasifikační třídy ukazatelů energetické náročnosti budovy a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.

Požadavky na energetickou náročnost budovy

(1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny, pokud hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedené ve vyhlášce č. 78/2013 Sb., § 3, odst.1, písm. b), c) a e) nejsou vyšší než referenční hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu.

(2) Požadavky na energetickou náročnost při větší změně dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy jsou splněny, pokud

a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3, odst.1, písm. b) a e) vyhlášky č. 78/2013 Sb. nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu,

b) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy uvedených v § 3 odst.1, písm. c) a e) vyhlášky č. 78/2013 Sb. nejsou vyšší než referenční hodnoty těchto ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu, nebo

c) hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné stavební prvky obálky budovy uvedeného v § 3 odst.1, písm. f) vyhlášky č. 78/2013 Sb. není vyšší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v této vyhlášce, a současně hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy pro všechny měněné technické systémy uvedeného v § 3, odst.1, písm. g) není nižší než referenční hodnota tohoto ukazatele energetické náročnosti uvedená v této vyhlášce.

(3) Přístavba navyšující původní energeticky vztažnou plochu o více než 25% se považuje při stanovení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti budovy za novou budovu.