Jsem individuální člen

Individuální člen - přihlášky na akce, přístup k údajům pro členy, úprava již existujících nebo zveřejňovaných údajů

Webová stránka Asociace je optimalizována pro prohlížeč Mozilla Firefox. V jiných prohlížečích (nebo dlouho neaktualizovaných prohlížečích) se mohou projevit odchylky v zobrazování nebo nemusí být všechny funkce korektní. Stránky nejsou upraveny pro mobilní aplikace.

 

Přihlášení na pořádané akce

Pokud se přihlašujete na pořádanou akci, je nezbytné pro získání členské ceny nejprve zvolit u každé akce „Cena pro členy / Přihlásit“. V opačném případě se automaticky nastaví vyšší cena a podklady nejsou dostupné v členské sekci. Pro přihlášení použijete svůj registrovaný email a heslo.

Pokud se i přesto přihlásíte za nečlenskou vyšší cenu, je nezbytné přistupovat k podkladům na titulní straně webu vpravo nahoře v části „Nečlenská zóna - přihlášení“ pomocí čísla objednávky, které jste na svůj email obdrželi při přihlášení na akci a hesla, které jste na email obdrželi po uhrazení platby.

 

Přihlášení do členské zóny

Je nejvýhodnější, pokud se nejdříve přihlásíte do členské sekce vpravo nahoře - „Členská zóna - přihlášení“ pomocí vašeho registrovaného emailu a hesla. Tím máte otevřen vstup po celém webu včetně uzamčených částí a automatické přihlašování na akce za členské ceny, včetně automatického vyplnění přihlášky.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí:

1)

Text „Změny v členském účtu můžete provést v nastavení.“

Po vstupu do nastavení máte zobrazen přímo váš osobní vyplněný formulář individuálního člena se všemi existujícími údaji. Nyní je lze upravit.

Provedené úpravy i všechny ostatní údaje pečlivě zkontrolujte a zvolte „Odeslat formulář“. Po jeho odeslání do systému se zobrazí sdělení o správném provedení a volba zobrazení vyplněného formuláře ve formátu PDF - soubor nyní otevřete, vytiskněte a podepište. Soubor je také možné uložit pro vaši potřebu.

Vytištěný a podepsaný registrační formulář odešlete obratem do kanceláře na adresu Asociace Energetických Auditorů, Václavkova 28, 160 00 Praha 6, nebo naskenovaný emailem na kancelar@aea.cz. Bez doručení autorizovaného formuláře nedojde ke změně zapsaných údajů a zůstane platná jejich původní verze. 

Administrátor po obdržení autorizovaného formuláře údaje ověří a provede jejich změnu. Do ověření a změny nelze provádět další nové aktualizace údajů! Bez písemné autorizace se po 30 dnech požadavky na změnu smažou a změna se neprovede - platí původní údaje.

2)

Pokud jste byli přihlášeni na akce AEA, naleznete zde současně seznam těchto akcí s možností stahovat podklady po dobu 90 dní od jejího skončení. Pokud jste byli přihlášeni a konkrétní akce se nezobrazuje, uplynulo již 90 dní a podklady nejsou dostupné (případně jste se přihlásili jako nečlen a zde se podklady nezobrazí).

 

Přechod mezi individuálním a kolektivním členstvím

Automatický přechod mezi individuálním a kolektivním členstvím není v systému možný. Původní členství se zruší a pro nový druh členství je nutné nové přihlášení a vyplnění údajů.

Použijete-li nový registrační email (odlišný od stávajícího v individuálním členství), můžete se přímo přihlásit ke kolektivnímu členství; v části Poznámka uveďte, že provádíte změnu z invividuálního členství jméno/příjmení na členství kolektivní.

Pokud chcete zachovat současný registrovaný email individuálního člena i nadále, je nutné před vyplněním nové přihlášky kontaktovat p.Ivana Marka (viz Kontakty) pro uvolnění zápisu shodného emailu v systému.

Jestli jste se v předchozích 90 dnech zúčastnili některé akce AEA, stáhněte si nejdříve všechny podklady - převod členství další přístup neumožní.

 

Pro vaši potřebu jsou dále uvedeny pokyny pro vyplnění registračního rozhraní u individuálního člena AEA.

Energetičtí specialisté - členové AEA

V záhlaví formuláře nejdříve vyznačte, k jakému použití údajů dáváte souhlas - zda jen provnitřní potřebu AEA, nebo i pro zveřejnění celé prezentace v Katalogu členů.

Vyplňte místo a datum. Vlastnoruční podpis připojíte až po elektronickém odeslání a vytištění registračního formuláře.

U jednotlivých sekcí vyplňujte přednastavené údaje.

Číslo oprávnění
Číslo, pod kterým jste zapsáni v seznamu energetických specialistů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu (jste-li držiteli některého z oprávnění).

Identifikační údaje člena AEA

Fakturační údaje
Údaje jsou využity pro potřebu fakturace, přihlašování na akce apod.

Korespondenční adresa
Pokud je adresa pro zasílání korespondence odlišná od fakturační, políčko zaškrtněte a vyplňte nově zobrazené údaje.

Společnost
Jedná se výlučně o společnost energetického specialisty, které je vlastníkem a kterou zde může uvést.
Upozornění: Není to kolektivní člen AEA a tyto údaje nelze použít pro fakturaci - pro tu se používají pouze data z části „Fakturační údaje“ ! 

Kontakt
E-mail je jeden z identifikačních údajů člena a je používán pro přihlašování do členské části webových stránek.

Číslo účtu
Číslo účtu je volitelný, vždy neveřejný údaj. Slouží kanceláři pro manuální identifikaci chybně označených nebo neoznačených plateb členských příspěvků a plateb za účast na akcích (např. bez variabilního symbolu nebo s chybným variabilním symbolem). Nepodaří-li se v systému přiřadit přihlášku a platbu, a není úspěšná ani manuální identifikace, je přihláška stornována, platba vrácena zpět na účet odesilatele, a místo uvolněno pro dalšího zájemce. Zadání čísla účtu je proto vaší pojistkou při identifikaci plateb.

Rozsah oprávnění
Zaškrtněte oprávnění energetického specialisty, jejichž jste držitelem. A to i v případě, že nyní nebudete vyplňovat reference - rozsah vašich oprávnění se objeví v úvodu Katalogu členů.

Zaškrtnutím Vašeho příslušného oprávnění se otevře možnost uvést 5 referencí pro každou specializaci. Každá jednotlivá reference je omezena na 60 znaků. Reference uvádějte v rozsahu název klienta, místo, typ nebo charakter akce, nebo skupiny typů dokumentů - například:

Energetický audit

  • XZRTH, s.r.o - 2010
  • 35 auditů škol a budov sociální péče (2006-2013)
  • 14 auditů budov v majetku města XYZ - 2009
  • 8 EA projektů v rámci programu OPŽP (2010-2012)
  • 5 EA průmyslových podniků (2007-2010)

Průkaz energetické náročnosti budov

  • 33 PENB rodinných domů (2009-2013)
  • PENB rodinného domu v obci XY - 2012
  • 20 bytových panelových domů v obcí KXL (2009-2011)
  • 12 pro projekty průmyslových budov (2010-2011)
  • 10 bytových domů určených k prodeji (2013)

Nepřípustnými údaji jsou konkrétní jména osob, telefony, adresy apod. Informace tohoto charakteru nemohou být pro zákonné překážky uveřejněny a registrace z tohoto důvodu nebude provedena nebo budou tyto údaje smazány !

Poznámka
Zde můžete uvést případná sdělení určená pro kancelář AEA. Žádné zde zapsané informace není možné do výše uvedených sekcí doplnit, opravit, rozšířit nebo zobrazovat.