Energetický posudek

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení. ( § 2, písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.)

Metodický postup energetického posudku

Metodický postup energetického posudku

Povinné typy energetických posudků (§ 9a, odst.1 zákona č. 406/2000 Sb.)

Energetický posudek pro:

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek je součástí průkazu podle § 7a, odst.4, písm. c),

b) posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetického hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných,

c) posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW, pokud je předložena dokumentace stavby podle zvláštního právního předpisu pro budování nového zdroje energie nebo pro změnu dokončených staveb u zdrojů energie již vybudovaných; u energetického hospodářství, které užívá plynové turbíny, se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 2 MW, u spalovacích motorů se tato povinnost vztahuje na celkový elektrický výkon vyšší než 0,8 MW,

d) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,

e) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene d).

Nepovinné typy energetických posudků (§ 9a, odst.2 zákona č. 406/2000 Sb.)

Energetický posudek pro:

a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,

b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy; v případě, že je energetický posudek zpracován, je součástí průkazu,

c) podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,

d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,

e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7, odst.6, písm.b) a c).

Obsah energetického posudku (§ 6 vyhlášky č. 480/2012 Sb.)

Energetický posudek obsahuje
a) titulní list,
b) účel zpracování podle § 9a zákona,
c) identifikační údaje,
d) stanovisko energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,
e) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
f) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Často kladené otázky k energetickému posudku

Otázka:
Může zpracovávat energetický posudek technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních zdrojů energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW energetický specialista oprávněný ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov?

Odpověď:
Ne. Tento energetický posudek je podle § 9a, odst.3 zákona č. 406/2000 Sb. oprávněný zpracovat pouze energetický specialista, oprávněný ke zpracování energetických auditů a energetických posudků podle § 10, odst.1, písm.a).

Otázka:
Může energetický posudek nahradit energetický audit?

Odpověď:
Ne. Energetický posudek je zpracován výhradně v případech uvedených v § 9a, odst.1 a odst.2 zákona č. 406/2000 Sb.