Energetický audit

Energetický audit je písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti, včetně doporučení k realizaci.
(§2, písm. n) zákona č. 406/2000 Sb.)

Metodický postup energetického auditu

Metodický postup energetického auditu

Povinnost zajistit zpracování energetického auditu je stanovena ve vyhlášce č. 480/2012 Sb., v § 2:

§ 2
Rozsah energetického auditu

(1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35000 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.

(2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství uvedené osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ za rok.

(3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.

Obsah energetického auditu (§ 3 vyhlášky č. 480/2012 Sb.)

Energetický audit obsahuje:

  1. titulní list,
  2. identifikační údaje,
  3. popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
  4. vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
  5. návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
  6. varianty z návrhu jednotlivých opatření,
  7. výběr optimální varianty,
  8. doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
  9. evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
  10. kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

Často kladené otázky k energetickému auditu

Otázka:
Je obsah energetického auditu, stanovený ve vyhlášce č. 480/2012 Sb., závazný?

Odpověď:
Ano, obsah energetického auditu, stanovený v § 3 vyhlášky č. 480/2012 Sb., je závazný pro zprávu o energetickém auditu.

Otázka:
Ve vyhlášce č. 480/2012 Sb. je velké množství tabulek. Je možné tabulky přizpůsobit konkrétním potřebám energetického hospodářství, které je předmětem energetického auditu?

Odpověď:
Ne, vzory tabulek uvedených v přílohách vyhlášky č. 480/2012 Sb. jsou závazné a musí být obsahem energetického auditu v nezměněné podobě.

Otázka:
Je součástí energetického auditu i průkaz energetické náročnosti budov, které jsou předmětem energetického auditu?

Odpověď:
Ne, součástí energetického auditu je posouzení tepelně technických vlastností budov podle §4, odst.3, písm.f) vyhlášky č. 480/2012 Sb. Hodnocení se týká budov s roční spotřebou energie vyšší než 700 GJ.