Členové Správní rady AEA-ES, z.s., se sešli se zástupci energetických specialistů nad některými aktuálními problémy

06.03.2018

V pátek 2.března 2018 se v prostorách AEA-ES, z.s., sešli Ing. Miroslav Mareš - předseda Správní rady, a Ing. Vlastimil Brada, CSc. - člen Správní rady, se zástupci skupiny energetických specialistů Ing. Jindřichem Živným a Ing. Evou Rottovou, kteří zastupovali skupinu dalších cca deseti energetických specialistů.

Tito energetičtí specialisté požadují řešení některých, podle nich, legislativně nejasných oblastí, a dále sdílení zkušeností z kontrol činnosti energetických specialistů ze strany SEI. Z kontrol SEI lze shrnout zejména tyto obecné námitky :

- Akcentace a následná penalizace marginálních nepřesností, bez zásadního významu na kvalitu kontrolovaného dokumentu.
- Uplatňovaní písemné metodiky kontroly bez toho, aby s ní byly seznámeny obě strany. Některé aspekty metodiky mohou být pravděpodobně systémově nesprávné. Toto však nelze potvrdit nebo vyvrátit bez znalosti metodiky.
-Nejasnosti v souboru požadovaných podkladů.
-Rozpory ve výsledcích PENB v porovnání s aplikovaným „kontrolním“ modelem. 

Ing. Mareš informoval přítomné o dohodě s úřadujícím náměstkem MPO, kdy AEA- ES, z.s., předloží (v termínu do konce března 2018) seznam hlavních problémových okruhů vyplývající z kontrol činnosti energetických specialistů ze strany SEI tak, jak je zaznamenala od svých členů. Členové Správní rady AEA-ES, z.s., upozornili přítomné, že při formulaci seznamu budou zásadně abstrahovat od konkrétních závěrů z jednotlivých kontrol, neboť jejich řešení je výhradně v kompetenci obou zúčastněných stran.

V další části jednání byly předmětem problémové okruhy týkající se legislativy. Ing. Mareš seznámil zástupce skupiny energetických specialistů se současným stavem legislativy v okruhu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Změna zákona č.406/2000 Sb. je v současné době připravena k projednání ve vedení MPO a následně k mezirezortnímu připomínkovému řízení. Po vypořádání připomínek bude změna předložena do vlády a poté do Poslanecké sněmovny. Jsou navrženy následující základní změny:

- Některé pojmy v §2, např. energetické hospodářství, obálka budovy, energetický audit, klimatizační systém atd.,
- V §4 - ÚEK, jsou doplněny odstavce upřesňující  zpracování Zprávy o uplatňování  ÚEK,
- Úpravy v §6 - Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie (při změně teplonosné látky zajistit účinnost užití energie a požadavky na ztráty zařízení pro rozvod tepelné energie),
- Úpravy v oblasti §7a - Průkazy energetické náročnosti budov (doporučení ES se nebude vztahovat na mimořádně úsporné budovy, PENB na ucelenou část budovy se budou zpracovávat pouze, když tato část má vlastní zdroj tepla, požadavek na počet prováděných kontrol SEI bude zrušen),
- Úpravy v oblasti §8 a 8a, ekodesign,
- Zcela nové znění §9 - Energetické audity (definice tzv. velkého podnikatele a jeho povinností, formulace povinností pro ostatní vlastníky, změna výše roční spotřeby, od které jim vzniká povinnost EA, platnost EA apod.),
- Úprava §9a - energetické posudky (zrušení stávajícího EP podle odst.1, písm. a), povinnost výpočtu IRR u posudků pro poskytnutí provozní podpory apod.),
-Zcela nové znění § 10 - Energetický specialista (bude fyzická i právnická osoba, průběžné vzdělávání bude výhradně na bázi povinnosti absolvovat vybrané semináře…, písemný test průběžného vzdělávání bude zrušen...).

V návaznosti na změnu zákona č. 406/2000 Sb. budou provedeny změny vyhlášky č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhlášky č. 194/2013 Sb. o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, a vyhlášky č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech.   

Účastníci jednání se dohodli, že se budou vzájemně informovat o vývoji v předmětné oblasti.