Přípravný kurz pro odborné zkoušky energetických specialistů podle §10 zákona č. 406/2000 Sb.

Cílem dvoudenního kurzu je připravit žadatele, budoucího energetického specialistu, ještě před absolvováním odborné zkoušky podle §10 zákona č. 406/2000 Sb., k vykonání písemné i ústní části, kterou uchazeč vykoná před zkušební komisí podle §10a odst.1, písm.a) a b). 

Odborná zkouška se provádí podle vyhlášky č. 118/2013 Sb. v písemné části ve formě testu, a úspěšné složení této části je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 vylosovaných otázek v rámci každého oprávnění. Okruhy zkušebních otázek pro písemnou a ústní část odborné zkoušky jsou pro jednotlivá oprávnění uvedeny v příloze č.2 vyhlášky č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech.

Přípravný kurz je tematicky zaměřen na objasnění jednotlivých okruhů zkušebních otázek pro písemnou a ústní část pro jednotlivé typy oprávnění. Osvětleny tedy budou aktuální legislativní podmínky tvorby jednotlivých, zákonem stanovených dokumentů, a dále povinnosti a podrobnosti vztahující se k jednotlivým okruhům zkušebních otázek v rámci každého oprávnění.

Klíčovou oblastí kurzu je příprava na úspěšné absolvování odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění v rozsahu podle §10, odst.1 zákona č. 406/2000 Sb. 

Koncepce kurzu je formulována do následujících tematických okruhů přednášek:

Legislativa:
-zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů,
-prováděcí předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb.,
-vyhláška č.480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku,
-vyhláška č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,
-vyhláška č.193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,
-vyhláška č.194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie,
-vyhláška č.441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

Podrobnosti k písemné a ústní části odborné zkoušky pro oprávnění k provádění:
-energetického auditu a energetického posudku,
-průkazu energetické náročnosti budov,
-kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie,
-kontroly klimatizačních systémů.

Tento kurz nenahrazuje samostatně pořádaný sedmidenní vzdělávací kurz, který se věnuje základům v jednotlivých oborech - zaměření obou kurzů je odlišné! 
Tento lze doporučit žadatelům o oprávnění, kteří jsou již připraveni a přihlášeni ke zkoušce, a to bez ohledu na to, jsou-li absolventy našeho sedmidenního vzdělávacího kurzu či nikoliv. Dvoudenní kurz je zejména shrnutím požadavků a objemu potřebných znalostí pro jednotlivá oprávnění a výběrem nejdůležitějších oblastí, ustanovení, častých otázek, nejasností a omylů.

Další informace, termíny konání a možnost přihlášení naleznete vždy v sekci Vzdělávací akce.